Privacyverklaring voor sollicitanten

Mentaal Beter hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet – en regelgeving voor de bescherming van je privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens die in je sollicitatiebrief, CV en digitaal ingevulde sollicitatieformulier staan, worden verwerkt door Mentaal Beter. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Mentaal Beter. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij bieden alle sollicitanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Je kunt hiervoor een mail sturen aan sollicitatie@mentaalbeter.nl. Wij zullen de informatie veranderen of verwijderen, tenzij de wet anders bepaalt.

De doeleinden van het verzamelen en verwerken

De gegevens en documenten die door jou aan Mentaal Beter worden verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale) sollicitatieformulier of via je sollicitatiebrief en CV, worden door Mentaal Beter onder meer verwerkt om te bepalen of jij in aanmerking komt voor een positie binnen Mentaal Beter. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij Mentaal Beter bestaan uit het vergelijken van de gegevens van jou als sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met jou voor een nadere kennismaking, en voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan jou over andere vacatures waarvoor jij in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen jouw gegevens binnen Mentaal Beter worden doorgegeven om te bezien of je eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor je gesolliciteerd hebt. Verder kunnen jouw gegevens worden gebruikt om algemene informatie aan jou te versturen, bijvoorbeeld over Mentaal Beter en de (werking van) de website.

Als je wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en jouw introductie binnen Mentaal Beter. Jouw persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met jou, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen Mentaal Beter beschikbare persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

Mentaal Beter verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, geslacht, geboortedatum en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis. Verder wordt voor de meeste functies binnen Mentaal Beter een verklaring van goed gedrag gevraagd.

Het bewaren van gegevens

Mentaal Beter bewaart jouw gegevens niet langer dan 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij wij je actief vragen of wij jouw gegevens langer (voor een periode van 12 maanden) na afronding van de vacature mogen bewaren en jij hierop positief hebt geantwoord. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat we je eventueel kunnen benaderen voor een andere passende vacature die bij Mentaal Beter kan ontstaan of indien er op dezelfde locatie weer een nieuwe vacature ontstaat.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen diegenen toegang tot je gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot je gegevens. De medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Contact/vragen

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Bernardine van Toorn. Bernardine is te bereiken via b.vantoorn@mentaalbeter.nl of op telefoonnummer 06-52480747.